بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از پروژه عظیم

همزمان در هفته دولت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به همراه مدیرکل دفتر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان،فرماندار شهرستان شاهین شهرومیمه، …

نصب شعار “ماسک می زنیم” بر روی اتوبوس های شاهین شهر

سعید اکرم خانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری از نصب شعارهای مختلف با موضوع “من ماسک می‌زنم” در ناوگان اتوبوسرانی …

بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

همزمان در هفته دولت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به همراه مدیرکل دفتر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان،فرماندار شهرستان شاهین شهرومیمه، …

نصب شعار “ماسک می زنیم” بر روی اتوبوس های شاهین شهر

سعید اکرم خانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری از نصب شعارهای مختلف با موضوع “من ماسک می‌زنم” در ناوگان اتوبوسرانی …